معرفی مدیرکل
                      
                 
         
           نام و نام خانوادگی: فتانه شکرالهی
           سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه گرایش صنایع غذایی از دانشگاه شهید بهشتی
                   کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


                  فایل رزومه مدیرکل