ارتباط با مدیرکل
 عنوان                       سمت                                        تلفن                                               ایمیل
فتانه شکرالهی             مدیرکل                          32867927-026                        f.shokrollahi@isiri.gov.ir