اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
                                                          
                                                                                                                                     
 سوالات متداول

      
                                                              شناسنامه خدمت
تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت

                                                               واحد سازمانی ارائه خدمت :  اداره تایید صلاحیت و سیستم های  مدیریت کیفیت استان البرز


                                                           نام مسئول ارائه خدمت:  نادیا حسن زاده رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت استان البرز
 
  
     
                                                                                 رویه ارائه شکایت
                         
    
                                                                                   هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت

                                                                                        مدت زمان دریافت خدمت:

                                                                              قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:

                                                             روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آنها 111-208-ر
                                                            دستورالعمل چگونگی ارزیابی، تایید صلاحیت و نظارت بر شرکتهای بازرسی کالا 237-152-د


                                                                        مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
:

                                                                       مدارک لازم شرکت بازرسی pdf
                                                                      مدارک لازم شرکت بازرسی word

                                                                      فرم مورد نیاز جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار:

                                                                  اطلاعات مورد نیاز آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت

                                                                 F-111-208-1-word
                                                                  F-111-208-1-pdf
                                                                    تجهیزات و ومواد
                                                                 F-111-208-1-word
                                                                   F-111-208-1-pdf
                                                                   دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه آزمون
                                                                F-111-208-1-word
                                                                  F-111-208-1-pdf
                                                                دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه کالیبراسیون
                                                                  F-111-208-1-word
                                                                F-111-208-1--pdf
                                                                  مشخصات شغلی و آموزشی کارکنان
                                                                 F-111-208-1-WORD
                                                                 F-111-208-1-PDF
                                                                مشخصات مدیرفنی
                                                                 F-111-208-1-word
                                                                F-111-208-1-pdf
                                                                 گزارش ممیزی داخلی
                                                                F-111-208-2-word
                                                                F-111-208-2-pdf
                                                                  صورتجلسه بازنگری مدیریت
                                                                 F-111-208-3-word
                                                                  F-111-208-3-pdf
                                                                     تعهدات آزمایشگاه همکار
                                                                    F-111-208-5-word
                                                                     F-111-208-5-pdf
                                                                    گزارش عملکرد ماهانه
                                                                     F-111-208-7-word
                                                                    F-111-208-7-pdf
                                                                   ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
                                                                     F-111-208-9-word
                                                                      F-111-208-9-pdf
                                                                    مشخصات کلی
                                                                    F-111-208-1-WORD
                                                                      F-111-208-1-PDF
                                                                      گزارش تجهیزات آزمایشگاه
                                                                    F-90-111-208-3-WORD
                                                                     F-90-111-208-3-PDF
                                                                 فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                                                                     F-111-208-4-WORD
                                                                     F-111-208-4-PDF

 
                                                                     نمودار گردش کار
:


                                                                 نمودار فرآیندصدور پروانه شرکت بازرسی کالا

                                                                  نمودار فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

                                                                      32867906-32867907-32867909-026  داخلی 136