اداره نظارت بر اجرای استاندارد


سوالات متداولشناسنامه خدمت:
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا

واحد سازمانی ارائه خدمت: اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان البرز

نام مسئول ارائه خدمت: بابک تهلوی رئیس اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان البرز


 رویه ارائه شکایت

 


هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:
مدت زمان دریافت خدمت:قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:


 فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت مربوط به سال 1399، و دستور اجرای ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست مذکور (موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه)

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:


راهنمای واحد های تولیدی
درخواست صدور پروانه واحد های تولیدی
راهنمای فرایند حلال

صدور پروانه
فرم درخواست صدور پروانه
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی
فرم خام قرارداد تشویقی


صدور گواهي انطباق معيار مصرف انرژي واحدهاي انرژي بر:
فرم درخواست اولیه
فهرست مدارک مورد نیاز
فرم پرسشنامه اطلاعات فنینمودار گردش کار:

مدارک مورد نیاز و فلوچارت صدور پروانه
فلوچارت تمدید پروانه


تلفن:32867906-32867907-32867909-026   داخلی :157