میز خدمت
                                                                                                                 فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
شناسه خدمت عنوان خدمت
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
کد شناسه خدمت عنوان خدمت ارائه خدمت تحت وب تلفن واحد مسئول
نظرسنجی خدمات
 
توافقنامه سطح خدمات  برنامه های کاربردی تلفن همراه راهنمای خدمت
10031455100 تدوين استانداردهاي ملي اداره تدوين، آموزش و ترويج استاندارد
10031455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي(CODEX,IEC,ISO,OIML) اداره تدوين، آموزش و ترويج استاندارد
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي(HAASP) اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
10031457000 نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال اداره نظارت بر اجراي استاندارد
13011458000 ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
10031459000 ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد      روابط عمومی
18051941000 آموزش استاندارد سازي
18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني ااداره تدوين، آموزش و ترويج استاندارد
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد ااداره تدوين، آموزش و ترويج استاندارد
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت ااداره تدوين، آموزش و ترويج استاندارد