اخبار اداره کل البرز بيشتر

مدیر کل استاندارد البرز تاکید کرد: با تولید کنندگان خاطی فاقد پروانه استاندارد برخورد قانونی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، شکرالهی گفت:  به استناد ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود.
مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: بنا به ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم می شوند. وی با اشاره به این که در قانون مذکور علاوه بر تولید کنندگان برای توزیع گنندگان نیز مجازات هایی منظور شده است، گفت: تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب می شود و متخلفان با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم می گردند. لذا، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، موارد تخلف مشاهده شده با ارایه مستندات، به مراجع قضایی اعلام می شود تا بر اساس قانون، برخورد بازدارنده با متخلفان صورت گیرد.