اداره هماهنگی امور تدوين استاندارد استان البرز
                                                       
سوالات متداول                                                           

شناسنامه خدمت
واحد سازمانی ارائه خدمت :  اداره هماهنگی امور تدوين استاندارد استان البرز
نام مسئول ارائه خدمت
:  نازنین مصلح رییس  اداره هماهنگی امور تدوين استاندارد استان البرز

 

رویه ارائه شکایت                                                                                 

 
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:ندارد

مدت زمان دریافت خدمت:                                                       

قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها
جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی
فهرست استانداردهای ملی
فهرست استاندارد های ملی اجباری
استانداردهای معیار مصرف انرژی در تجهیزات و فرایند های صنعتی انرژی بر
امور تدوین استاندارد
پیش نویس های استاندارد ملی
پیشنهادات کمیته برنامه ریزی

فهرست الویت های تدوین استاندارد ملی

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: 
   
الگوی نگارش استاندارد 5

 عنوان کمیته ملی تدوین استاندارد
 فرم درخواست ویراستاری
دستورالعمل اشخاص حقوقی متقاضی
گزارش پیشرفت تدوین
مدارک لازم جهت ارسال به کمیته ملی
روش اجرایی فرایند تدوین استاندارد ملی ایران
‪مدارک مصوب کمیته ملی جهت چاپ 
پرداخت حق اعضا
چک لیست مدارک تایید اشخاص حقیقی

مراحل گردش کار: فلوچارت+فرايند+تدوين+استاندارد+ملي+ايران                                                                            

32867906-32867907-32867909-026  داخلی 124