اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
1395/12/25 چهارشنبه
  
سوالات متداول
 
      شناسنامه خدمت تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
   واحد سازمانی ارائه خدمت :  اداره تایید صلاحیت و سیستم های  مدیریت کیفیت استان البرز
 نام مسئول ارائه خدمت:  محبوبه سلگی رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت استان البرز 
  
رویه ارائه شکایت: بررسی شکایت در اداره کل - آزمایشگاه همکار

  
 هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت
    هزینه تمدید گواهینامه آزمایشگاه های آزمون، کالیبراسیون و اندازه شناسی قانونی
هزینه تمدید شرکت های بازرسی
     
 
مدت زمان دریافت خدمت

                                                                                   
روش های اجرایی و دستورالعملهای مربوطه:
  آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 
   آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی
     شرکت های بازرسی   
نظارت بر آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی

                                   
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
  مدارک لازم شرکت بازرسی pdf
  مدارک لازم شرکت بازرسی word
  مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
مدارک لازم شرکت بازرسی pdf
  مدارک لازم شرکت بازرسی word
  فرم مورد نیاز جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون:
    مشخصات کلی
F-111-208-1-WORD
F-111-208-1-PDF
  فهرست مواد و تجهیزات
F-111-208-1-word
F-111-208-1-pdf
     دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه آزمون یا کالیبراسیون
  F-111-208-1-word
F-111-208-1-pdf
 مشخصات شغلی و آموزشی کارکنان
F-111-208-1-WORD
 F-111-208-1-PDF
گزارش ممیزی داخلی
F-111-208-2-word
 F-111-208-2-pdf
      صورتجلسه بازنگری مدیریت
 F-111-208-3-word
 F-111-208-3-pdf
 تعهدات آزمایشگاه همکار
 F-111-208-5-word
 F-111-208-5-pdf
گزارش عملکرد ماهانه
 F-111-208-7-word
F-111-208-7-pdf
   ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
   F-111-208-9-word
  F-111-208-9-pdf
                                    
                                                                 
   
نمودار گردش کار:
نمودار فرآیندصدور پروانه شرکت بازرسی کالا
 نمودار فرآیند تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار
 نمودار فرایند نظارت بر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                                                           
                                                                 
                32867906-32867907-32867909-026  داخلی 134