اداره نظارت بر اجرای استاندارد
 
سوالات متداول                                                                                                           


 

 
شناسنامه خدمت: نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
واحد سازمانی ارائه خدمت: اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان البرز
نام مسئول ارائه خدمت: بابک تهلوی رییس اداره نظارت بر اجراي استاندارد استان البرز
 
رویه ارائه شکایت                                                                                      

هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت


مدت زمان دریافت خدمت:                                                                      
 
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت مربوط به سال 1399، و دستور اجرای ممنوعیت تبلیغات اقلام فهرست مذکور (موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه)


 

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
راهنمای واحد های تولیدی
درخواست صدور پروانه واحد های تولیدی
راهنمای فرایند حلال
صدور پروانه:
فرم درخواست صدور پروانه
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی
قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
صدور گواهي انطباق معيار مصرف انرژي واحدهاي انرژي بر:
فرم درخواست اولیه
فهرست مدارک مورد نیاز
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی
 
نمودار گردش کار:         
مدارک مورد نیاز و فلوچارت صدور پروانه                                             
فلوچارت تمدید پروانه


 

تلفن:32867906-32867907-32867909-026   داخلی :157