اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استان البرز
سوالات متداول                                                                                                                   

شناسنامه خدمت     
واحد سازمانی ارائه خدمت:
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استان البرز
 نام مسئول ارائه خدمت:
رمضان اکبری رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استان البرز
                                                     
 
رویه ارائه شکایت                                                                                               

هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت

مدت زمان دریافت خدمت: بین یک ساعت تا یک هفته

قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال 1396
تعیین ماهیت
فرایند ثبت برند/کالا
اموال تملیکی

فرآیند صدور گواهی نامه انطباق صادراتی و وارداتی 
روش اول واردات
روش دوم واردات
روش سوم واردات
روش چهارم واردات
روش پنجم واردات

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:       
                                

مراحل گردش کار   
فرآيند صدور گواهي انطباق صادراتي                                                                                                

 تلفن:02633266146