متون عمومي
نماز ومهدویت 
آموزش نماز
 مشارکت در امر مسجد سازی در مناطق محروم (مجمع خیرین مسجد ساز) 

  1.                                                  

همایش نماز و فضای مجازی:
به استحضار مي رساند همايش نماز وفضاي مجازي توسط ستاداقامه نماز استان البرز در سالن اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان وبا حضور جناب آقاي سرگزي معاونت محترم فرهنگي وآموزشي ستاد اقامه نماز كشور وائمه جماعات ودبيران شوراي اقامه نماز استان البرز ودانشجويان  وفعا لان وياوران نمازو... درمورخ 96/05/22 برگزار گرديد.