سوالات متداول                                                                                          

  شناسنامه خدمت
  واحد سازمانی ارائه خدمت :  اداره امور آزمایشگاه ها استان البرز 
  نام مسئول ارائه خدمت:  ذاکر آقاکشی پور رییس اداره امور آزمایشگاه ها استان البرز                  
 
 رویه ارائه شکایت                                                                                                                                      
 
 هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:  لینک تعرفه ها                                                               
 
 مدت زمان دریافت خدمت:                                                                                                                                     
 
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:       
 
گزارش عملکرد ماهانه                                                                                                                               
 روش اجرايي تمديد، تعليق و ابطال آزمايشگاه R-111-208 
   
 
روش اجرايي نظارت بر عملکرد آزمايشگاه هاي R-130-245         
 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:                                                            
 
مراحل گردش کار:                                                                                                        
 
32867906-32867907-32867909-026  داخلی 300