اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز

سوالات متداول                                                                                                                                 

 
 واحد سازمانی ارائه خدمت :  اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
 نام مسئول ارائه خدمت:  سید مهدی حسینی رییس  اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز                                    
 
رویه ارائه شکایت                                                                                                                          

هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:ندارد                                                 
 
مدت زمان دریافت خدمت:                                                                                                                   
 
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:

تایید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

1-ابلاغ روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکاربه شماره مدرک 217/143/ر، تجدید نظر 3، تاریخ تجدید نظر 1399/07/21

2-ابلاغ بخشنامه الحاقی روش اجرایی تایید مراکز آموزشی همکار در خصوص مراکز متقاضی برگزاری آموزش های الکترونیکی. 

( پیوست های بخشنامه الحاقی2)


مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:       
جدول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل                                         
راهنمای آموزش و نیازسنجی  مدیران کنترل کیفیت- به ر
 
مراحل گردش کار:
بروشور معرفی اداره آموزش
فرایند انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه سال
فرایند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
فرایند انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه
فرایند اجرای آموزش های برون سازمانی
فرایند تایید مراکز آموزشی همکار
نحوه صدور پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی

فهرست مراکز آموزشی همکار اداره کل

1--انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه سال 99

1-1- راهنمای تکمیل و امتیاز دهی مراکز همکار نمونه
2-1-دستورالعمل انتخاب مراکز آموزشی - تحت کنترل


2- انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه سال 99

1-2- راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی

2-2- فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه

3-2-دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه 
32867906-32867907-32867909-026  داخلی 143