معرفی خدمات
                                                                                                                 فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
عنوان خدمت کد شناسه خدمت عنوان زیر خدمت توع خدمت نحوه دسترسی به خدمت لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
 شرح خدمت متوسط زمان ارائه خدمت ساعات ارائه خدمت تعداد بار مراجعه حضوری هزینه ارایه خدمت
تلفن
 32867906-32867907-32867909-026 
واحد مسئول نظرسنجی خدمات توافقنامه سطح خدمات پرسش های متداول
10031455000
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي 10031455100 تدوين استانداردهاي ملي الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
سه تا هشت ماه 7:30 تا 14:30  ندارد ندارد 126
161
اداره هماهنگي امور تدوين 
10031455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي(CODEX,IEC,ISO,OIML) الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
سه تا هشت ماه 7:30 تا 14:30  ندارد ندارد 124
161
اداره هماهنگي امور تدوين 
13011456000
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد 13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
چهار ماه 7:30 تا 14:30  ندارد مطابق دستورالعمل 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک ماه 7:30 تا 14:30 2 مطابق دستورالعمل 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می شود. 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
سه ماه 7:30 تا 14:30 2 هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
سه ماه 7:30 تا 14:30 3 بدون هزینه 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک ماه 7:30 تا 14:30 2 هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30

این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می گردد.

145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي(HAASP) الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می گردد. 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می گردد. 145
155
158
اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
10031457000
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا 10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد  یبسسبَطَُططششسشسشست  7:30 تا 14:30 1 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت 157
151
162
152
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
سه تا هشت ماه 7:30 تا 14:30  ندارد ندارد 147
150
124
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
 در طول سال توسط کارشناسان صورت می پذیرد.  7:30 تا 14:30  ندارد ندارد 139
156
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد 7:30 تا 14:30  ندارد  تعرفه های دریافت خدمات  141
125
137
160
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد 7:30 تا 14:30 2  تعرفه های دریافت خدمات  141
125
137
160
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 141
125
137
160
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد 7:30 تا 14:30  ندارد  تعرفه های دریافت خدمات  141
125
137
160
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
دو ماه 7:30 تا 14:30 1 تعرفه های دریافت خدمات 157
151
162
152
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد 7:30 تا 14:30 1 تعرفه های دریافت خدمات 147
150
124
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد ارائه می شود. 139
156
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد 7:30 تا 14:30 2 157
151
162
152
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
13011458000
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي 13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
مدت زمان انجام خدمت 7:30 تا 14:30 ندارد هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت 33266145
33266146
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
مدت زمان انجام خدمت 7:30 تا 14:30 ندارد هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت 33266145
33266146
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک ماه 7:30 تا 14:30 1 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت اداره نظارت بر اجرای استاندارد
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد ارائه می شود. 33266146
33266145
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک ماه 7:30 تا 14:30 2 اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
10031459000
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي 10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) الکترونیکی لینک زیرخدمت در 
سامانه ملی خدمات
دو هفته 7:30 تا 14:30 2 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
دو هفته 7:30 تا 014:3 ندارد  بدون هزینه اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
چهار بار در سال 7:30 تا 14:30 ندارد هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک بار در سال 7:30 تا 14:30 1 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد ارائه می شود. اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 این خدمت در سازمان ملی استاندارد ارائه می شود. اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد      الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
در طی سال 7:30 تا 14:30 ندارد ندارد روابط عمومی
18051941000
آموزش استاندارد سازي 18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
در طی سال 7:30 تا 14:30 ندارد ندارد اداره امور آموزش و ترويج استاندارد 
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
7:30 تا 14:30 اداره امور آموزش و ترويج استاندارد
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت لینک زیرخدمت در
 سامانه ملی خدمات
یک ماه 7:30 تا 14:30 2 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت اداره امور آموزش و ترويج استاندارد