اخبار اداره کل البرز بيشتر

ابلاغ کارمزد خدمات طبقه بندی شده سازمان ملی استاندارد ایران برای سال ۱۴۰۱

به اطلاع می‌رساند با استناد به ماده 7 "آیین نامه اجرایی تعیین طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران "و بند 2 مصوبات سیزدهمین کمیته کارمزد سازمان و تایید نهایی ریاست محترم سازمان، خدمات و تعرفه‌های کاری مطابق تعرفه جدید سازمان ملی استاندارد ایران از تاریخ 20/02/1401 ارائه می‌گردد.