رویدادهای مهم بيشتر

اعلام مصوبات جلسه شماره 187 کمیسیون انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد در خصوص دوره های آموزشی کارشناسان استاندارد

  با عنایت به نامه شماره 184841 مورخ 1400/08/04 مدیر کل محترم آموزش و ترویج استاندارد نظر به همسان سازی و وحدت رویه در گذراندن دوره های آموزشی از سوی متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی استاندارد و ممانعت از انتخاب سلیقه ای و غیر مرتبط عناوین دوره ها با دامنه(های) فعالیت مندرج در پروانه های صادره دوره های آموزشی ، به پیوست نامه مذکور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
نامه سازمان
دوره های آموزشی کارشناسان استاندارد